Hakkımızda

Amaç:

Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi; çalışma ilişkilerinde karşılaşılan sorunların hukuki alt yapısı hakkında araştırmalar yapmak ve uluslararası ve karşılaştırmalı hukuk verilerinden yararlanarak yeni çözüm yolları geliştirmek; mevcut düzenlemelerin uygulanmasında karşılaşılan güçlükleri tespit ederek, araştırma sonuçları doğrultusunda yapılabilecek iyileştirmeler konusunda bütünsel ve disiplinlerarası bir bakış açısıyla yeni modeller oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

Merkezin başlıca çalışma konuları arasında;

  • İş sözleşmesinin hukuki yapısı, sözleşme ilişkisinden kaynaklanan haklar ve borçlar,
  • Asıl işveren – alt işveren ilişkisi, geçici iş ilişkisi, işyeri devri gibi üçlü ilişkiler,
  • Eşitlik ilkesi ve ayırımcılık yasağı,
  • Çalışma süreleri,
  • İş güvencesi,
  • İş sağlığı ve güvenliği,
  • Çalışma hayatında sosyal hakların korunması ve gelişimi,
  • Sendikal hakların korunması ve toplu iş ilişkileri,
  • Sosyal güvenlik hukuku düzenlemeleri

yer almaktadır.

Organizasyon Yapısı:

Müdür:
Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey

Yönetim Kurulu:
Doç. Dr. M. Murat İnceoğlu,
Yard. Doç. Dr. Asuman İnceoğlu,
Yard. Doç. Dr. Burak Oder,
Yard. Doç. Dr. İdil Işıl Gül

Araştırmacılar

Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey (kubra.dogan@bilgi.edu.tr)
Ar. Gör. Seda Ergüneş (seda.ergunes@bilgi.edu.tr)

Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150903-6.htm